Op Maandag 27 November vindt de jaarlijkse ALV plaats om 20.30 uur in het clubhuis op de Zoom.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststelling notulen 7 november 2022
 5. Jaarverslag secretaris 2022-2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Ontwikkeling energieverbeteringen clubhuis
 9. Financieel jaarverslag boekjaar 2022-2023
 10. Begroting 2023-2024
 11. Contributie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Algemene ledenvergadering op 27 november